Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy pre kúpne zmluvy uzatvárané elektronicky na diaľku.

2. Predávajúcim je spoločnosť:

RUSTIQUE, a.s.
sídlo: Hviezdoslavova 67, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 828 700
IČ DPH: SK2022568152
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd.: Sa, vl.č.: 4233/B
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK25 0200 0000 0024 3142 5456
(ďalej len „predávajúci“)

3. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba spotrebiteľ, alebo podnikateľ, ktorý odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom predávajúceho.

4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaná elektronická objednávka prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo odoslaná e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho.  

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

6. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.