Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecne obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodné zákonníka, zákona o elektronickom obchode a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.